Go to profile
Norra Skåne
Norra Skåne's logotype

Norra Skåne

Local News · Sweden

prislista och materialspecifikation

Allmän information

Materialet måste vara oss tillhanda senast kl. 11.00, två arbetsdagar innan införandet. Mailas till banner@nsk.se (gäller webb och mobilt för båda tidningarna).

HTML5-material

Tekniska riktlinjer för kreativt material baserat på HTML5.

Generell information

Dessa riktlinjer riktar sig till producenter av kreativt material baserat på HTML5 och som​ ska användas till digital annonsering på Skånska Dagbladets och Norra Skånes webbsajter..
Riktlinjerna är en förutsättning för leverans och framgång för kampanjen. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas.
Vi använder Google Ad Manager (GAM) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är konstruerade för att fungera med detta system.
Vi använder oss av friendly iframes​ som leveranssätt.
- Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta AdOps om formatet kräver det.
- SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.
- Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.
- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.
- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.
- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.- Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
- Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.
- Referenser till externa resurser[1] ska vara absoluta och starta med //:​​ Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS.
- Det är inte tillåtet förhindra vertikal sidskroll[2].
- JavaScript console​ ​-metoder är inte tillåtna.
- Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion. [1] Så som CDN och externa fontbibliotek. [2] Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll)

Filstorlek
Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.

Mobila enheter (Smartphones)
150 kB

Desktop/Tablet
200 kB

Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet.
Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta AdOps i god tid.
Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten.
Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.
Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

Struktur, paketering och leverans
Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.

Klickmätning GAM - HTML5

Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager (GAM) som Skånska Dagbladet och Norra Skåne använder sig utav. Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen.Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in destinations urlen i efterhand. Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en GAM varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen. clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet). Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen. Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL.
Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
<html> <head> <meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250"> <script type=“text/javascript”> var clickTag = “http://www.google.com“; </script> </head> [The rest of your creative code goes here.] </html> OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL: <a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0> </a>

Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer- Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Skånska Dagbladet- Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används. Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här:
window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank");
eller så här:
window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");
Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här:
clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")
Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.

Responsivt HTML5-material

- Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt HTML-material.
- Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.
- Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg ( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)
- Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%).
- Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
- Click url ska specificeras som
var clickTag = "https://www.landningssida.com"
clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
- Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil.
- Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.
- Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
- Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.

Klickmätning GAM - Third Party JavaScript and iFrame tags

Documentation of GAM Click Macro: https://support.google.com/adxbuyer/answer/3187721?hl=en

NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the GAM documentation linked above.For us to be able to track click count in GAM we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver thescript with a placeholder for where to insert our click macro with the following format:
click="[Google_Click_Macro_Here]"
The name of the variable, `click=`, is not important to us,you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.
Example Third-Party script:
<script language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></script>
Click the button on products to create an inquiry